Een uitgave van het Vlaams Komitee voor Brussel

odisee

De Brusselse Post | juli 2022

Bernard Daelemans

Bernard Daelemans

Voorzitter
Vlaams Komitee voor Brussel

Louis Paul Boonkring-debat over Brussel

Progressieven debatteren over staatshervorming

De Brusselse Louis Paul Boonkring organiseerde onlangs een debat over Brussel en de staatshervorming na 2024. Daartoe werden alleen ‘progressieve’ parlementsleden uitgenodigd, namelijk van Vooruit, Groen, Open VLD, PS en PTB. We halen hier de voornaamste stellingnames aan.

Vooruit

Hannelore Goeman (Vooruit) erkende dat de politieke constellatie in 2024 een staatshervorming onafwendbaar kan maken. Wat haar betreft moet in Brussel niet geraakt worden aan de dingen die werken: Vlaams onderwijs in Brussel werkt en heeft vooral meer geld nodig om het lerarentekort aan te pakken. De Vlaamse cultuursector werkt ook. Hooguit moet het gemakkelijker gemaakt worden om met Franstalige partners samen te werken.

Wat werkt niet? Dan komen we op het terrein van de gezondheidszorg waar de beleidsversnippering vooral door de zesde staatshervorming kafkaiaanse proporties heeft aangenomen. Als de gezondheidszorg verder wordt gedefederaliseerd moeten voor Goeman alle bevoegdheden naar de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) worden overgeheveld. Er is wel een grote ‘maar’: dit kunnen de Vlamingen alleen aanvaarden mits er spijkerharde garanties komen in verband met de tweetaligheid van de zorg die vandaag ontzettend te wensen overlaat.

Onder meer denkt Goeman aan het versterken van de rol van de vicegouverneur zodat die effectief het personeelsbeleid van openbare diensten in Brussel kan bijsturen. Voorts wil Goeman wel de financiering op federaal vlak behouden om de solidariteit op dat vlak te laten voortbestaan.

Parti Socialiste

De voorstellen van Goeman vielen op een koude steen bij Martin Casier (PS). “Ik begrijp de taalzorgen van de Vlamingen, maar ja: de Arabisch sprekenden en Turks sprekenden hebben dezelfde taalzorgen. En we vinden gewoon geen tweetaligen”. Voor taalgaranties liep hij niet warm. Voor hem is de tweedeling in Brussel op taalbasis volledig achterhaald door de realiteit.

Een grote meerderheid van de bevolking is Frans- noch Nederlandstalig. Voor hem mogen de VGC en de COCOF afgeschaft worden en samengevoegd. Lag het aan Casier dan zou de gezondheidszorg weer helemaal federaal mogen worden. Maar natuurlijk beseft hij ook wel dat in de Waalse PS de vraag naar regionalisering ook leeft. Het was zijn Brusselse PS die in de zomer van 2020 de communautaire deal die Magnette met Bart De Wever had gesloten getorpedeerd heeft.

Partij Van De Arbeid – Parti du Travail de Belgique

Zoals bekend is de partij van David Pestiau (PVDA-PTB) voorstander van een herfederalisering van de gezondheidszorg en andere zaken. Pestiau waarschuwt: als men de gezondheidszorg als organisatie gaat splitsen dan wordt op termijn ook de splitsing van de financiering onvermijdelijk.

Sven Gatz

Sven Gatz (Brussels minister) is geen vragende partij voor een grote staatshervorming, wel voor een kleine. Dat gaat dan over het terugschroeven van de gemeentelijke autonomie in Brussel, zodat de gemeenten zich beter inschrijven in het gewestelijk beleid. Het moet ook mogelijk zijn het aantal parlementsleden te verminderen. Het moet voor Gatz ook mogelijk worden om tweetalige lijsten te vormen. Over een opdeling van België in al dan niet 4 gewesten zal niet door de Brusselaars beslist worden meent hij: die beslissing zal in

Antwerpen en Charleroi vallen. Op zich is Gatz daar voor noch tegen maar als het gebeurt (en de gemeenschapsbevoegdheden die nu Vlaams zijn naar het Gewest overgaan), dan moet Brussel daar extra geld voor krijgen. Wat de taaltoestanden betreft, denkt Gatz dat meertalig onderwijs een betere garantie biedt op tweetalige dienstverlening dan de taalwet an sich.

Groen

Voor Stijn Bex (Groen) moet een staatshervorming vooral alles simpeler maken. De covidcrisis heeft dit meer dan ooit aangetoond. Het is hem een raadsel waarom de vaccinatie van volwassenen en de vaccinatie voor kinderen door twee verschillende overheden moet georganiseerd worden. Gezondheidszorg moet in Brussel dan ook ingekanteld worden in de GGC. Bex geeft wel toe dat we op taalvlak niet te naïef mogen zijn. Hij vindt ook dat er in Brussel tweetalig onderwijs moet komen.

Johan Van den Driessche

Johan Van den Driessche

Odisee, een Vlaamse geschiedenis in Brussel van bijna 100 jaar

odisee

Katholieke Universiteit Leuven campus Brussel

Dit overzicht gidst je door een deel van het turbulente Vlaamse hogeschoollandschap in onze hoofdstad van de pakweg voorbije 50 jaar. Ongetwijfeld zal menig Brusselse Post-lezer of lezeres hierin met wat heimwee de naam van een hogeschool terugvinden die op zijn of haar cv of dat van de kinderen terug te vinden is.

De oorsprong van de Vlaamse hogeschool Odisee in Brussel dateert van bijna 100 jaar geleden, toen in 1925 aan de Ecole Supérieure de Commerce (in 1933 Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis genoemd) een Nederlandstalige afdeling handelsopleidingen werd opgericht die gericht was op hoger handelsonderwijs voor avondstudenten.

In 1937 wordt die afdeling gemachtigd licentiaatsdiploma’s uit te reiken en werd de naam Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL). Later zouden de opleidingen gevoelig worden uitgebreid en werden de colleges eveneens in de namiddag geprogrammeerd en vanaf 1979 ook tijdens de dag.

In 2002 fuseerde EHSAL met twee andere hogescholen: de IRIS (Bachelors Onderwijs o.a. Lichamelijke Opvoeding ex-Parnas, Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch Werk) en de Katholieke Hogeschool Brussel, zelf het resultaat van de fusie Guardini Instituut voor Pedagogisch Hoger Onderwijs, Hogeschool voor Verpleegkunde en Kinesitherapie (HIVEK) en Hogeschool Sint-Thomas. De naam EHSAL werd toen behouden maar enkel als acroniem.

VLEKHO

In 1968 werd de Vlaamse Economische Hogeschool (VLECHO, later VLEKHO) opgericht voor bedrijfsgericht dagonderwijs. Vanaf academiejaar 1983-1984 trad de Nederlandstalige afdeling van het Institut Libre Marie Haps (opleiding vertalers en tolken) toe tot de VLEKHO, zodat er in Brussel een Nederlandstalige hogeschool ontstond met een stevige reputatie in economie en talen. Bij de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen in 1995 trad VLEKHO samen met zes andere onderwijsinstellingen toe tot de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst.

HUB

In juli 2007 bundelen EHSAL, de departementen VLEKHO en Hoger Onderwijs Imelda (HONIM) (°1938) van de reeds genoemde Hogeschool voor Wetenschap en Kunst hun krachten onder de benaming HUB-EHSAL. De Katholieke Universiteit Brussel (KUB) (met campus in Koekelberg) wijzigde haar naam in HUB-KUB en beide kwamen onder hetzelfde bestuur met één onderwijsaanbod onder de naam Hogeschool-Universiteit Brussel.

De bedoeling van de intensieve samenwerking was vooral het onderwijsaanbod in Brussel beter op elkaar af te stemmen en het academiseringsproces beter te ondersteunen. De opleidingen van de HUB-KUB verhuisden naar de campussen van EHSAL en VLEKHO. Tezamen met onder andere de afdelingen EHSAL Management School (°1988) en de Fiscale Hogeschool(°1979) was de HUB zo de eerste geïntegreerde hogeschool-universiteit-managementschool in Vlaanderen. In 2008 fuseerde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen met de HUB.

Sinds 2013 worden de academische opleidingen vanop de HUB-campus georganiseerd door de KU Leuven; dat zijn o.a. Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Letteren en Rechten. Hierdoor was de grootste Nederlandstalige universiteit van Vlaanderen nu ook aanwezig in de hoofdstad onder de naam Katholieke Universiteit Leuven campus Brussel.

Odisee

De professionele bachelors bleven in 2013 bij de HUB-EHSAL. Een fusie met de Brusselse Erasmushogeschool was echter niet mogelijk omwille van de strikte afspraken binnen de Associatie KU Leuven. Op 1 januari 2014 fuseerde de HUB-EHSAL wel, na vier jaar intense samenwerking, met de Gentse Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KAHO Sint-Lieven), zelf in 1995 ontstaan uit acht hogescholen, met vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. De fusienaam HUB-KAHO werd later dat jaar Odisee. Hiermee verdween de benaming HUB. In 2018-2019 nam de hogeschool HBO-5 opleidingen van drie CVO’s over, waaronder van CVO Lethas Brussel. De HBO-5 opleidingen werden zo ‘graduaten’. Odisee maakt deel uit van het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen en de Associatie KU Leuven (°2002).

TERUGBLIK OP 15 JAAR LID VAN HET BESTUURSORGAAN …

Wanneer je de geschiedenis van de Vlaamse Hogeschool Odisee overloopt, denk je wellicht dat het bestuursorgaan (BO) – of Raad van Bestuur, zoals dat vroeger werd genoemd – zich enkel bezighield met fusies en al het werk in de marge dat daarbij komt kijken: intern en extern overleg, nieuwe strategie, naam en huisstijl, harmoniseren van procedures, personeelsstatuten en leerprogramma’s, optimaliseren van kaders, ondersteunende diensten en huisvesting enz.

Natuurlijk is daar op het niveau van het BO vrij veel tijd in gestoken maar gelukkig was er nog voldoende tijd en energie voor wat de essentie van een BO moet zijn: de visie op lange termijn, de strategie, het bewaken van de cultuur en ethiek, de marktpositie, het toezicht op het management (doet het management wat het zegt en zegt het wat het doet), op de financiën, op het risicomanagement en het houden van de vinger aan de pols van de ‘stakeholders’. En dit allemaal in een context van open discussie binnen dat BO.

Die focus aanhouden was enkel mogelijk dankzij een sterk en betrouwbaar managementteam en zijn medewerkers. Dat professionalisme viel mij al op bij mijn eerste kennismaking in 2007, toen de eerste grote fusie werd opgezet en men besloot om het BO samen te stellen met slechts nieuwe gezichten om te vermijden dat het BO i.p.v. door de voorruit te kijken, te veel door de achterruitspiegel zou kijken, wat natuurlijk het risico op een frontale botsing aanmerkelijk verhoogt.

Schakel tussen Vlaanderen en Brussel

Door haar band met de KU Leuven was en is Odisee ook een belangrijke schakel in de band tussen Vlaanderen en Brussel en is het een baken van Vlaamse aanwezigheid in Brussel. En dit in een context waarbij – door de samenstelling van de Brusselse bevolking – een groot deel van de studenten van buiten Brussel komt en gewest en stad niet steeds vriendelijk zijn voor die Vlaamse aanwezigheid. Met als metafoor dat het een eeuwigheid geleden is dat de burgemeester nog op bezoek was bij Odisee. Het stadhuis ligt nochtans op een paar honderd meter van de Hogeschool.

Het onderwijs staat vandaag voor grote uitdagingen. Ook het hoger onderwijs. Zo lanceren privébedrijven meer en meer – overigens zeer interessante – initiatieven die tot voor kort eerder als behorend tot het domein van de sociale economie werden beschouwd, zoals onlineplatformen voor cursussen en academische boeken, onlinebijlessen en e-learning op maat. Er is de nood aan levenslang leren en de daarbij behorende vervaging van het verschil met het klassiek behalen van een diploma hoger onderwijs. Het (hoger) onderwijs zit volop in een storm. De windrichting ervan kan de mens alsnog niet bepalen, maar wel hoe hij de zeilen zet. En Odisee heeft vele goede zeilers aan boord.


Odisee in cijfers

 • 6 campussen
 • 270 opleidingen waarvan
  • 9graduaten
  • 25 professionele bachelors
  • 3 bachelors-na-bachelors
  • 29 postgraduaten
  • 204 opleidingen en seminaries permanente vorming
 • 1200 voltijdse en deeltijdse personeelsleden(excl. gastprofessoren)
 • 10.500 studenten
 • 1.800.00 website bezoeken

 

Karel Adams

Karel Adams

Hoofdredacteur
De Brusselse Post

Antwoorden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT)

Brussel parkeerautomaten

Een lezer van ons blad had als gevolg van onze melding dat er in Brussel nogal wat eentalige en dus onwettige parkeerautomaten staan, het idee om schepen Bart Dhondt (Groen) van Stad Brussel over deze feiten in te lichten. Die antwoordde hem dat de diensten op de hoogte zijn van het probleem, dat eraan gewerkt wordt en het probleem spoedig zal worden opgelost maar dat dit een technische kwestie is die enige tijd vergt om te wijzigen. Uiteraard zijn we tevreden over dit antwoord, dat we konden lezen dankzij de inzet van onze lezer. Het bewijst weer dat Brussel lang niet verloren is, zolang we maar wat moeite doen voor onze gerechtvaardigde eisen. En bij een onwettige parkeerautomaat zetten we zolang de blauwe parkeerschijf.

Brussel UMC Sint-Pieter

In de steile straat waar ook het typische cafeetje ‘Het goudblommeke in papier’ te vinden is (Cellebroersstraat), is er ook een ingang van het ziekenhuis UMC Sint-Pieter – Campus César De Paepe. Een Nederlands toegangsticket verkrijgen aan de ticketverdeler was onmogelijk en de schermen van beide toestellen waren in het Frans opgesteld. De VCT vroeg opheldering en na twee brieven antwoordde Philippe Leroy, algemeen directeur, dat dit door een technisch probleem was veroorzaakt, buiten zijn wil om. “Dit probleem werd door onze leverancier opgelost en de machine werkt nu opnieuw in beide landstalen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.” (sic)

Sint-Lambrechts-Woluwe vacaturemeldingen

Af en toe hebben we de tijd en de gelegenheid om vacaturemeldingen te vergelijken op webstekken van Brusselse gemeentes. Bij toeval hadden we eens ontdekt dat daar soms verschillen op zitten en jawel hoor, het was in de gemeente van Maingain (DéFI) alweer prijs. De vacature van Preventieadviseur niveau 1 was niet te lezen op de Nederlandstalige webstek van de gemeente. We dienden klacht in bij de VCT, waarna de burgemeester antwoordde dat er een aanpassing was gebeurd en hij vroeg om deze vertraging te verontschuldigen. Uiteraard werd onze klacht gegrond en ontvankelijk bevonden.

Brussels zwembad

In het oude zwembad aan de Reekbokstraat (aan het Vossenplein) kregen we een folder in handen die niet volledig tweetalig was. De folder stuurden we op naar de VCT en die vroeg uitleg aan Béata Scheitzner, directeur van de vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen. Beata klopte zich op de borst en meldde dat het haar speet dat sommige onderdelen van het formulier niet vertaald zijn en dat de vzw alles zal doen wat in haar macht ligt om te voorkomen dat een dergelijk incident zich nogmaals voordoet.

Lakens zwembad

Béata kreeg echter nog een paar klachten van ons (via de VCT), nu over het zwembad van Laken. Ook daar was er een folder die niet volledig tweetalig was. Béata kopieerde haar vorige brief als antwoord. We hadden echter ook ondervonden dat de loketbediende van dit Lakens zwembad geen Nederlands kende. Nu kregen we het volgende antwoord van Béata Scheitzner te lezen (via burgemeester Philippe Close aan de VCT): “Het spijt ons voor het ongemak dat deze persoon heeft ondervonden tijdens zijn bezoek aan onze faciliteiten. Het personeel van de receptie en het secretariaat van de vzw zijn tweetalig (sic). De vzw wordt soms geconfronteerd met last minute vervangingen (sic) van haar personeel om de continuïteit van de dienstverleningen te waarborgen. Het is niet altijd gemakkelijk om tweetalige studenten te vinden. De vzw zal alles in het werk stellen …”

Quo vadis Poetin?

Dô was neki ne ruu ‘n tsaar

daan kreig ët vriedig in zaan star

pakte zaaine sjaar nô den Oekrain

da was de ruu Vladimir Poetin.

 

Ei goenk ne gank mè zaainen tank

in den Oekrain mè klank en stank

’t goenk vui Poetin te treig pertank

nen tank da deut vè èm vuil te lank.

 

Ei voelden ëm de gruute chef

mè zaan armee waa ‘m nô Kiev

mô den Oekrain leet èm er ni in

ei zat vast in d’ mour tot on zaan kin.

 

Mô ne “ras”Poetin geift nuut ni op

al kraaigt èm ’t deksel op zaane kop

ei smeit vè ’t iest ¨n slumme raket

op de kop van den Oekrainse ket.

 

Da was na wel ne stap te vèr

dad ès nog erger as Hitlèr

ei smaait mè gemak ën iel land plat

wô da notô môt da wèt gien kat.

 

Den Eidebou daan vindt da tof

ei druumt van Stalin en Molotov

dane mettekou bait op zaan sjiek

vè èm mag iel Europ in de fik.

 

De Yankee dane vrôgt ni beiter

vui êm es Poetin nen toffen treiter

naa kan êm zeikes op këtten taaid

zaan boemme, gaas, en zaan oule kwaait.

 

En den Europe mè iel vuil zjar

gô no Zelensky mè grand égard

ne nullitaaiten défilei

zuu komt ne snul nog ès op teivei

Deel de Brusselse Post op al je sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email

Deze webstek gebruikt cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.