Een uitgave van het Vlaams Komitee voor Brussel

De Brusselse Post | September 2022

Bernard Daelemans

Bernard Daelemans

Voorzitter Vlaams Komitee voor Brussel

Een Brusselse feestdag?

Nota bene enkele dagen voor 11 juli hield het Brussels parlement een stemming over de wenselijkheid om van acht mei een wettelijke feestdag te maken in Brussel. Op die dag wordt al sinds jaren het ‘Irisfeest’ gevierd. In feite herdenkt men op 8 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog.

8 mei was ook lange tijd een Belgische feestdag, tot die in 1974 werd afgeschaft. Sindsdien worden de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen op 11 november herdacht. In Brussel werd enige tijd geleden de ‘8 mei-coalitie’ opgericht die van 8 mei opnieuw een wettelijke feestdag wil maken. Deze burgerbeweging meent dat de ‘overwinning van de democratie op het fascisme’ moet herdacht worden, vooral in het licht van de huidige ‘extreem-rechtse en populistische bewegingen’ die in Europa aan kracht winnen.

Het idee werd opgepikt door de Brusselse VLD die een voorstel van resolutie neerlegde in het Brussels parlement. De motie werd ingediend door Guy Vanhengel (Open VLD), Ridouane Chahid (PS), Juan Benjumea Moreno (Groen), John Pitseys (Ecolo), Fouad Ahidar (Vooruit), Emmanuel de Bock (Les Engagés) en Els Rochette (Vooruit).

De resolutie anticipeert op het voornemen van de federale regering om een herschikking van de wettelijke feestdagen door te voeren zodat de regio’s van hun eigen feestdag ook een wettelijke vakantiedag kunnen maken. De Vlaamse regering is al lang vragende partij om van 11 juli een wettelijke betaalde feestdag te maken. De huidige regering Jambon hernieuwde tijdens deze legislatuur een verzoek in die zin bij de federale overheid.

Hier knelt natuurlijk ook het schoentje, want als de regio’s hun eigen feestdag kunnen bepalen, dan betekent dat ook dat de Brusselse Vlamingen op 11 juli toch zullen moeten werken, terwijl het in de rest van Vlaanderen een vakantiedag zal zijn.

Bij haar toelichting in het parlement vroeg Cieltje Van Achter (N-VA) rekening te houden met de monocommunautaire (lees: Vlaamse) instellingen in Brussel die toch ook de Vlaamse feestdag zouden moeten kunnen vieren. De N-VA-fractie keurde niettemin het voorstel goed. Dan was Dominiek Lootens (VB) helderder: een feestdag is voor hem bij uitstek een gemeenschapsaangelegenheid en het komt dus het Brussels Gewest niet toe om een feestdag in te voeren. Het is voor hem perfect doenbaar dat de Vlamingen in Brussel op 11 juli een vrije dag kunnen genieten en de Franstaligen op 27 september. Zeker nu de schoolvakanties van beide gemeenschappen in Brussel gaan verschillen zou dit geen onoverkomelijk probleem moeten vormen.

Feit is dat het Brussels parlement met dit initiatief aanstuurt op meer Brusselse staatsvorming en erkenning als volwaardige deelstaat, met eigen vlag, nationale feestdag. Alleen een volkslied ontbreekt nog. Maar bestaat er wel een Brussels volk?

 

Het is een treurige zaak, maar de kloof tussen Brussel en Vlaanderen wordt hiermee nog een stukje verder uitgediept.

Karel Adams

Karel Adams

Hoofdredacteur
De Brusselse Post

ZOMERRODDELS UIT HET DERDE GEWEST

Dit is Brussel. Dit kan alleen in België.

We zijn nog maar in de helft van de zomervakantiemaanden, maar er is al heel wat te vertellen uit het Brussels Gewest. Zaken die in deze komkommertijd aan de oppervlakte komen, maar die we eigenlijk niet mogen vergeten.

Brussels vicegouverneur Jozef Ostyn ziet steeds meer problemen met de naleving van de taalwetgeving. In Bruzz van 6 juli 2022 stond er een vraaggesprek met hem. “De tendens gaat in de verkeerde richting. Er zijn zowat 60% geschorste aanstellingen, maar bijna altijd herbevestigen de lokale besturen hun beslissing. Op gewestelijk niveau wordt er geen beslissing genomen. Zo is Parking.Brussels verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de klachten. Elke Van den Brandt (Groen) en voogdijminister heeft laten weten “dat ze ermee bezig is”.

Complot GIBBIS

Gibbis, (Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé), de federatie van de Brusselse zorginstellingen, breidt aanzienlijk uit met vijf openbare ziekenhuizen en één universitair ziekenhuis. Voormalig minister Guy Vanhengel (Open VLD) wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Frans Crols, vroeger directeur bij Trends en nu redacteur bij Doorbraak, zette onder de titel ‘Ziekenhuisnetwerk Gibbis: Brussel Frans, Vlamingen buiten’ (29 juni 2022) het complot uiteen. “In het Brussels Gewest werden twee netwerken van ziekenhuizen opgericht waarbij de taalwetten werden genegeerd en waarbij nu brutaal in de statuten en de reglementen van inwendige orde het beginsel van de tweetaligheid naar buiten gekieperd wordt.” “Met de oprichting van deze twee netwerken worden de bicommunautaire ziekenhuizen opgedoekt en opgeslorpt in eenzijdig communautaire ziekenhuisnetwerken. Onder toezicht van de ULB is er het netwerk ‘La Grande Université de Bruxelles’, dat bestaat uit alle IRIS-ziekenhuizen en het UZ Erasme van de ULB. Is er financieel een probleem? Alle schulden uit het verleden, het heden en de toekomst zullen betaald worden door het Brussels Gewest – zo staat het in de statuten!”

Vreemde origines in het Brussels Gewest

Uit een vrije tribune van Dré Wolput op 20/07/2022 in Doorbraak lezen we dan weer dat er bijna geen Belgen meer wonen in Brussel (noch in het Brussels Gewest). In Brussel-Stad zijn 79,3% inwoners van vreemde origine, in het hele Gewest 71,4%. Sint-Joost spant de kroon met 90%, gevolgd door Sint-Jans-Molenbeek met 82,4%.  In het Brussels Gewest wonen ruim 306.000 moslims, of 33% van alle moslims uit ons land. Sint-Joost heeft 47,6% inwoners die moslim zijn en Molenbeek 42,9%. In datzelfde derde Gewest heerst er een werkloosheidsgraad van 14,7% (Vlaanderen 5,5%), waarbij er merkwaardig genoeg in datzelfde Sint-Joost een erg hoge werkloosheidsgraad is van 20,4% en in Sint-Jans-Molenbeek van 20,9%. Het staat niet in dit artikel, maar de kennis van het Nederlands is bij Brusselse werklozen erg laag tot onbestaand. En dat verlaagt niet alleen hun tewerkstellingskansen maar het is tevens een permanente bedreiging voor het Nederlands in Brussel en omstreken.

Brusselse relschoppers

Julien Borremans (‘t Pallieterke 2 juni 2022) herneemt een uitspraak van Dyab Abou Jajah dat heel wat families ontwricht zijn door alcohol- en drugsproblemen. “Veel kinderen worden aan hun lot overgelaten. Ze zijn asociaal, kennen geen grenzen, hebben geen besef van waarden en normen, tonen geen respect, … We hebben een serieus probleem. Daar moet iets aan gedaan worden.” De treinbegeleiders, de busbestuurders van De Lijn en de redders van de Blaarmeersen in Gent zullen dit laatste zeker beamen. Maar de autoriteiten menen alles te kunnen oplossen met een Brussels recreatiebad in het kanaal…

Postnationale vrijhaven

Anton Jäger is historicus van het politiek denken aan het Leuvens Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Op 26 juli 2022 schreef hij in De Morgen dat een Brusselse onafhankelijkheid niet voor morgen is. Begin jaren 2010 sprak filosoof Philippe Van Parijs nog van een koloniale bezetting door de gemeenschappen in Brussel, die volgens hem de eigenheid van een nieuwe Brusselse identiteit teniet deed. Het oprukkend Engels en andere talen marginaliseren het Frans als meerderheidstaal. De Vlaamse minderheid in Brussel beleeft haar Vlaamse identiteit steeds sterker als supplement van een bredere Brusselse. Maar … “Inbreuken op de taalwetgeving blijven schering en inslag. Een overgrote meerderheid van de werklozen is eentalig. Zelfs de groenen slagen er moeilijk in een gedegen mobiliteitsbeleid uit te bouwen. Aspirant-Brusselaars weten ook dat een toekomstige stadstaat het fiscaal moeilijk alleen kan rooien.” Van Parijs ziet Brussel nu meer als postnationale vrijhaven, die een voorbeeld voor een nieuw federaal België moet bieden. Brussel blijft op de eeuwige tweesprong: ergens tussen stad en staat, Latijns en Germaans, als Verhaerens weekdier dat maar verweesd verder bleef groeien.

 

Met de glimlach Engels

Voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB) Bernard Daelemans krijgt in Bruzz van 10 juli 2022 aandacht als linkse flamingant. Met een foto van de voordeur van het Vlaams Huis als achtergrond werd de titel duidelijk: “We zijn uit Brussel weggepest.” Groen en in mindere mate Vooruit zetten aan tot het doorknippen van de band met Vlaanderen. Dat zou de doodsteek zijn voor Vlaams Brussel. Ik ben daarbij ook nogal huiverachtig voor pleidooien om het Engels ook een plaats te geven als officiële taal in Brussel, want ik stel nu al vast dat als je ergens in Brussel Nederlands spreekt, Franstaligen in het Engels antwoorden. Sommigen begrijpen de eenvoudigste Nederlandse woorden niet, maar antwoorden dan vlotjes en met de glimlach in het Engels.”

Grondwettelijke tweetaligheid?

Minister Sven Gatz zegt in het tijdschrift van de liberale vakbond VSOA Argument van juli 2022 toch ook een paar dingen die bijgebleven zijn. Hij vraagt zich af of de taalwetgeving uit 1966 nog wel aangepast is aan de nieuwe situatie in Brussel: “Ik denk het niet en daarom zal bij een nieuwe staatshervorming de taalwetgeving op tafel moeten komen. Moeten we niet eerder streven naar de meertaligheid van ambtenaren dan naar de tweetaligheid van de dienst? Geen gemakkelijk oefening. Hij erkent dat talent.brussels op dit moment geen taalopleiding op transversaal niveau heeft, maar … er wordt aan gewerkt.

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, krijgt ruimte in Bruzz van 13 juli 2022: “Brussel is een meertalige, kosmopolitische stad met veel taalgemeenschappen, maar er is géén lingua franca. Ook het Frans niet! […]  Mugs met mensen die geen Nederlands spreken: dat is niet alleen onbeleefd, het is gewoon slechte geneeskunde. Het verhoogt de kans op sterfte, dat is wetenschappelijk bewezen.”

 

En dan zijn we weer bij de grootste onruststoker van de 19 baronieën: Olivier Maingain (DéFI) in Sint-Lambrechts-Woluwe. Op 26 juli lezen we een artikel over hem aan de hand van Luckas Vander Taelen in Doorbraak. Ter gelegenheid van 21 juli werd er een volksfeest ingericht waarbij de aankondiging voor de Vlamingen in een soort kolennederlands werd vertaald.

Dezelfde anti-Vlaamse racist die door het VKB al eens veroordeeld is omwille van zijn ondeugdelijk gemeentemagazine, presteerde het om in het april-meinummer een reeks statistieken te publiceren waaruit hij besluit dat in de gemeente een zeer groot overwicht aan Franstaligen huist. Neen, een gezond samenleven van Nederlandstaligen en Franstaligen is aan hem niet besteed. Neen, de grondwettelijk opgelegde tweetaligheid is hem geen zorg. Neen, de noodzaak voor een betere tweetaligheid, die het grote aantal Brusselse werklozen kan verminderen, is voor hem van geen tel. Dit is Brussel. Dit kan alleen in België.

 

Bevlagging op 11 juli

Toen we op 11 Juli 2022 in Brussel waren, kwamen we toevallig voorbij de Beursschouwburg in de Dansaertstraat. Hoewel het gebouw eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap en het bevlag-gingsdecreet ook voor Brussel telt, was er aan de gevel van het gebouw geen leeuwenvlag te zien. De schaamte voor Vlaanderen is er blijkbaar groot en het zelfbewustzijn klein, hoewel het de gewone Vlaamse belastingbetalers zijn die dit gebouw, personeel en activiteiten onderhouden. 

©Bruzz
©DH

De Ancienne Belgique aan de Anspachlaan had enige moeite gedaan. Wie goed keek, merkte een kleine vlag op aan de gevel. Ook dit gebouw wordt door Vlaanderen gesubsidieerd. Gelukkig hingen er, schaamteloos en zelfbewust twee grote vlaggen aan het Vlaams Huis in de Drukpersstraat.

Heel het jaar hangt er een grote Vlaamse feestvlag en op 11 Juli hing er ook een Vlaamse strijdvlag waar niet om heen kon gekeken worden. Een voorbeeld voor alle door Vlaanderen betaalde gemeenschapscentra, theaters en concertzalen. 

Dit Vlaamse huis krijgt geen subsidies …

Deel de Brusselse Post op al je sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email

Deze webstek gebruikt cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.